Türkiye’nin Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmelerine Koyduğu Çekinceler

Tarih
2016
Yazarlar
İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP); Zeynep Elibol
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP)
Öz
Bu raporun amacı, Türkiye’nin temel insan haklarına koyduğu çekinceleri incelemek ve bu doğrultuda önümüzdeki Evrensel Periyodik İnceleme (EPİ) döngüsünde kaldırılmaları bakımından sunulacak önerilere ışık tutmaktır. Raporda, öncelikle, çekinceler rejimiyle ilgili genel çerçeve çizilecek, daha sonra Türkiye’nin temel insan hakları sözleşmelerine koyduğu çekinceler ele alınacaktır. Bu bölümde, devletlerin çekincelere yaptıkları itirazların yanı sıra, insan hakları sözleşmelerinin denetim organları tarafından oluşturulan belgeler raporun sonunda yapılacak değerlendirmelere temel oluşturacaktır. Türkiye’nin çekinceleri incelendikten sonra ise, EPİ süreci boyunca ortaya konan ve Türkiye’yi ilgilendiren belgeler ile bir önceki EPİ döngüsünde insan hakları sözleşmelerine konan çekinceler bakımından verilen tavsiyeler belirtilecek, Türkiye’nin EPİ bağlamında mercek altına alınan çekincelerini kaldırılması doğrultusunda birtakım değerlendirmelerde bulunulacaktır. Türkiye’nin kaldırılması tavsiye edilen çekinceleri kaldırmamasına karşı iç hukukta başvurulabilecek kanun yolları ise raporun kapsamının dışındadır.
Tanımlama Alanı
Konu
Çekinceler Rejimi -- Hukuki Çerçeve, Türkiye’nin Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmelerine Koyduğu Çekinceler, EPİ Süreci ve Türkiye, İnsan Hakları Yüksek Komiserliği
Alıntı
Koleksiyonlar