tech4refugeewoman Politika Belgesi

Tarih
2020-10
Yazarlar
Halabi, Mirvat
Karakaş, Aylin
Gülpınar, Kemal
Ali, Mohammad Saleh
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
tech4refugeewoman & İzmir'de Suriyeli Mültecilerle Dayanışma Derneği & Heinrich Böll Stiftung Derneği
Öz
"Türkiye konumu dolayısıyla kritik olayların yaşandığı komşularından etkilenmeye açıktır. Kritik olayların yaşandığı komşularından birisi de 2011 yılında başlayan savaş ile mücadeleye devam eden Suriye’dir. Uluslararası boyut kazanan savaştan dolayı mağdur olup Türkiye sınırlarına sığınan Suriyeli mültecilerin sayısı da günden güne artmaktadır. Bununla beraber, sayıları milyonları bulan mültecilerin karşılaştıkları sorunlara dünyayı etki altına alan Covid-19 pandemi süreci de eklenmiştir. Ekonomik sorunlar yanında sağlık ve eğitim alanında da sorunlar yaşayan mülteci kadınlar ve çocuklar araştırmamıza konu olmuşlardır. İzmirde Suriyeli Mültecilerle Dayanışma Derneği olarak 2020 yılı içerisinde Heinrich Böll Stiftung Derneği’ne Tech4RefugeeWomen adlı proje önerisi bahsi geçen konuyu ele almaktadır. Proje COVID-19 Pandemi sürecinde mülteci kadın ve çocukların karşılaştıkları sorunlar ve genel durum üzerine yoğunlaşmıştır. Proje eğitim faaliyetleri yanında literatür analizi ile bu analizler doğrultusunda gerçekleştirilmiş saha çalışmaları da içermektedir. İzmirde Suriyeli Mültecilerle Dayanışma Derneği projenin her aşamasında hedef kitle olarak mülteci kadın ve çocukları belirlemiş ve hedef kitlesini projenin tasarımı, yazım ve yürütülme sürecinde dâhil etmiştir. Proje tasarlanırken ve yürütülürken yedi önemli başlığa yer verilmiştir; demografik bilgiler, mültecilerin istihdam durumu, pandemi üzerine farkındalık, ulusal kurum ve kuruluşların pandemi yardımlarından faydalanabilme durumu, yerel kurum ve kuruluşların pandemi yardımlarından faydalanabilme durumu, eğitim ve sağlık. Araştırma yapılırken dikkat edilen önemli unsurlardan birisi de ‘Toplumsal Cinsiyet’tir. Pandemi sürecindeki problemlerin toplumsal cinsiyet boyutunu gösterebilecek sorular üzerinde durulmuştur. Tüm saha çalışmalarında 21. yüzyılda yaygınlaşan bu olguyu farklı perspektiflerden ele alınmış ve bulgular vurgulanmıştır. Proje içerisindeki çalışmalar İzmir ilindeki 18-60 yaş aralığındaki Suriyeli mültecilere yönelik olup özellikle kadın mülteciler odak noktasına alınmıştır. Bu çalışmalar dört ana bölümde kategorize edilebilir; saha çalışması, eğitim çalışması, araştırma raporunun yazımı ve savunuculuk. Çalışmalar öncesinde yol göstermesi açısından yasal mevzuatlar ile uluslararası, ulusal ve yerel kurum ve kuruluşların raporları da incelenmiştir. Araştırmanın sunulması öncesinde literatür arkaplanına da kısaca değinilecektir. Bu raporun amacı akademik arka plan ve saha çalışmaları doğrultusunda kurum ve kuruluşlara öneriler sunulmasıdır. Ele alınacak olan kurum ve kuruluşlar uluslararası, ulusal ve yerel olmakla beraber akademi ve medya da bu gruba dahil edilmiştir."
Tanımlama Alanı
Konu
Pandemi Farkındalığı, Mülteci Kadınlar, İnsan Hakları, Kadına Yönelik Ayrımcılık, Mülteci Kadınlar--İstihdam
Alıntı
Koleksiyonlar