Kamu Politikalarının Oluşturulmasında Katılımcılık Ve Bilgi Ve İletişim Teknolojileri

Tarih
2015-02
Yazarlar
Yerlikaya, Hakan
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi
Öz
Kamu politikaları bireysel, ekonomik ve sosyal yaşamı bütün boyutlarıyla etkilemektedir. Bu nedenle, politika sürecinde karar alıcı konumundaki kamu yönetimleri, politika belirleme etkinliğinin artırılmasına yönelik çok sayıda reform hareketine konu olmaktadır. Bu çerçevedeki önemli yaklaşımlardan birisi de politika oluşturma sürecinde katılımcılığın sağlanmasıdır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin, 1990’lı yıllardan itibaren günlük yaşamda giderek artan oranda kullanılmaya başlanması, birey hayatını, ekonomik ve sosyal yaşam düzenini ve kamu yönetimlerini önemli ölçüde etkilemiştir. Daha doğru bir ifadeyle, bilgi ve iletişim teknolojileri çağa damga vurmuştur. Kamu yönetimleri de bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu fırsatları e-devlet kavramı etrafındaki çalışmalarla değerlendirmektedir. e-Devlet, kamu yönetimlerini örgütlenmeden insan kaynakları yönetimine, hizmet sunumundan yönetim anlayışlarına kadar uzanan bir alanda bütün boyutlarıyla etkilemektedir. Bilgi ve iletişim teknolojileri ve e-devlet, kamu politikalarının oluşturulmasında katılımcılık açısından hem mevcut düzeyiyle daha önce sahip olunmayan imkânlar sunmakta, hem de gelişim seyriyle çok daha ötesini vaat etmektedir. Bu durum uluslarüstü örgütleri ve ülkeleri bu imkânlardan en üst düzeyde istifade etmek üzere çalışma yapmaya, politika tercihlerinde bulunmaya ve bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı katılımcılık uygulamaları geliştirmeye sevk etmektedir. Türkiye, kamu politikalarının belirlenmesinde katılımcılığa imkân tanıyan bir anayasal rejime ve mevzuat altyapısına sahiptir. Bu çerçevede, Türk kamu yönetiminde, kurumsal yapıların teşkilinde, mevzuat hazırlıklarında ve uygulamalarda katılımcılığın işletildiği önemli sayıda örneğe rastlanmaktadır. Öte yandan, bu yaklaşım ve girişimler belirli bir politika çerçevesinden ve ilkeler setinden yoksun olup genel olarak kamu yönetiminin katılımcı işleyişi yerine kurumsal ve bireysel tercihlere dayanmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı katılımcılık uygulamaları ise yeni yeni gündeme gelmektedir. Bu çalışmada, Türk kamu yönetiminde katılımcı yönetim yaklaşımını temel ilkelerden biri haline getirmek üzere, kapsamlı bir program başlatılması yönünde politika tercihinde bulunulması ve bilgi ve iletişim teknolojilerinin bu çalışmalarda odağa alınması önerileri getirilmekte; ayrıca, uygulama düzeyinde bazı önerilerde bulunulmaktadır.
Tanımlama Alanı
Konu
Kamu Politikası, Politika Süreci, Politika Aktörleri, Katılımcılık, e-devlet, Hesap Verebilirlik
Alıntı
Koleksiyonlar